خطوط اختصاصی هوشمند

در سامانه هوشمند به هر کاربر یک خط اختصاصی ۱۴ رقمی رایگان تعلق میگیرد.

اپراتور ۵۰۰۰۱ -رهیاب پیام گستران

تعداد رقمنوع خطقیمت
۱۵ رقمیسفارشی8000
۱۴ رقمیسفارشی14000
۱۳ رقمیسفارشی40000
۱۲ رقمیسفارشی75000
۱۱ رقمیسفارشی۱۲۵۰۰۰
۱۰ رقمیسفارشی۱۷۰۰۰۰
۹ رقمیسفارشی۳۱۰۰۰۰
۸ رقمیسفارشی۵۴۰۰۰۰
۱۵ رقمیغیرسفارشی۵۰۰۰
۱۴ رقمیغیرسفارشی۶۵۰۰
۱۳ رقمیغیرسفارشی۱۸۰۰۰
۱۲ رقمیغیرسفارشی۴۰۰۰۰
۱۱ رقمیغیرسفارشی۷۵۰۰۰
۱۰ رقمیغیرسفارشی۱۰۰۰۰۰
۹ رقمیغیرسفارشی۱۹۵۰۰۰
۸ رقمیغیرسفارشی۳۹۰۰۰۰

اپراتور۱۰۰۰-همراه اول

تعداد رقمنوع خطقیمت
۱۴ رقمیسفارشی۴۰000
۱۳ رقمیسفارشی۶۹000
۱۲ رقمیسفارشی۱۶۰000
۱۱ رقمیسفارشی۲۵۰۰۰۰
۱۰ رقمیسفارشی۴۵۰۰۰۰
۹ رقمیسفارشی۷۰۰۰۰۰
۸ رقمیسفارشی۲۵۰۰۰۰۰
۷ رقمیسفارشی۳۹۰۰۰۰۰
۶ رقمیسفارشی۷۹۰۰۰۰۰
۱۴ رقمیغیرسفارشی۳۹۰۰۰
۱۳ رقمیغیرسفارشی۸۰۰۰۰
۱۲ رقمیغیرسفارشی۱۲۰۰۰۰
۱۱ رقمیغیرسفارشی۱۶۰۰۰۰
۱۰ رقمیغیرسفارشی۳۵۰۰۰۰
۹ رقمیغیرسفارشی۱۲۰۰۰۰۰
۸ رقمیغیرسفارشی۳۹۰۰۰۰

اپراتور۲۰۰۰-آتیه داده پرداز

تعداد رقمنوع خطقیمت
۱۲ رقمیسفارشی-رند۳۴۶۰۰۰
۱۰ رقمیسفارشی-رند۱۰۵۰۰۰۰
۹ رقمیسفارشی-رند۱۲۹۶۰۰۰
۸ رقمیسفارشی-رند۲۳۷۶۰۰۰
۱۲ رقمیسفارشی-نیمه رند۲۹۲۰۰۰
۱۰ رقمیسفارشی-نیمه رند۶۸۱۰۰۰
۹ رقمیسفارشی-نیمه رند۹۷۲۰۰۰
۸ رقمیسفارشی-نیمه رند۱۵۱۲۰۰۰
۱۲ رقمیسفارشی-غیررند۲۲۷۰۰۰
۱۰ رقمیسفارشی-غیررند۴۶۵۰۰۰
۹ رقمیسفارشی-غیررند۷۵۶۰۰۰
۸ رقمیسفارشی-غیررند۱۳۵۰۰۰۰
۱۲ رقمیغیرسفارشی۱۱۹۰۰۰
۱۰ رقمیغیرسفارشی۳۵۷۰۰۰
۹ رقمیغیرسفارشی۶۴۸۰۰۰
۸ رقمیغیرسفارشی۱۱۸۸۰۰۰

اپراتور۳۰۰۰-مگفا

تعداد رقمنوع خطقیمت
۱۴ رقمیسفارشی۹۵۰۰
۱۲ رقمیسفارشی۵۵۰۰۰
۱۰ رقمیسفارشی۶۵۰۰۰